Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Prooidier. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties die via de webshop plaatsvinden. Heb je vragen over de algemene voorwaarden, dan kun je contact opnemen via: info@prooidier.nl

Prooidier
Koningsstraat 111, 1211 NL Hilversum
Telefoonnummer: 035-6247407 Op werkdagen van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@prooidier.nl
KvK-nummer: 32131469
BTWnummer: NL001975647B29

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Op alle handelingen die door Prooidier worden aangegaan zoals bestellingen, koopovereenkomsten en aanbiedingen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van Prooidier.
1.2 De algemene voorwaarden zijn voor alle bezoekers van Prooidier zichtbaar en te vinden onder aan de website.
1.3 De algemene voorwaarden dienen voordat de bestelling wordt afgerond gelezen te zijn door de koper.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en betaling van een bestelling en het bevestigen van de algemene voorwaarden.
1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.6 Prooidier is niet aansprakelijk voor beschadigingen, of verlies van producten die worden verzonden door PostNL.

Hoofdstuk 2 Prijzen

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's (€) en zijn inclusief 9% of 21 % BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Prooidier is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Prooidier worden aangepast. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.3 Vóór het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door Prooidier gecommuniceerd via de webshop. Na het plaatsen van de bestelling en het afronden van de betaling ontvangt de koper per e-mail een orderbevestiging. De koper ontvangt de verkoopfactuur bij levering.

Hoofdstuk 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die via de webshop van Prooidier worden verkocht.
3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Prooidier en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd.
3.3 Prooidier behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.

Hoofdstuk 4 Verzenden en verzendkosten

4.1 De verzendkosten worden vermeld voordat je je bestelling afrond in de webshop. In de verzendkosten zijn ook de verpakkingskosten gecalculeerd.
4.2 Na het plaatsen van de bestelling en het afronden van de betaling ontvangt de koper per e-mail een orderbevestiging. De koper ontvangt de verkoopfactuur bij levering. De bestelling dient vooruit te worden betaald met Ideal. Wanneer je betaling ontvangen is, zorgt Prooidier dat je bestelling bezorgd wordt op de door u opgegeven bezorgdag, indien opgegeven. Op de website van Prooidier is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging van uw bestelling.

Hoofdstuk 5 Beëindigen & annulering

5.1 Bestellingen die betaald zijn kunnen niet worden geannuleerd.
5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

Hoofdstuk 6 Levering

6.1 Zijn artikelen tijdelijk niet leverbaar of zijn artikelen uit het assortiment genomen dan zijn deze ook niet zichtbaar in de webshop en kunnen ze niet worden besteld.
6.2 Wanneer de betaling is voldaan wordt je bestelling verwerkt .
6.3 Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
6.4 Onder werkdagen verstaat Prooidier maandag tot met vrijdag. Zon- en feestdagen zijn geen werkdagen. Op maandag en zaterdag worden geen bestellingen uitgeleverd.
6.5 Prooidier draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de bestelling(en) worden overgedragen aan de vervoerder.
6.6 Prooidier is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
6.7 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper vernietigd.
6.8 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Prooidier.

Hoofdstuk 7 Ontbinding verkoop.

7.1 Op basis van de wet is Prooidier gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.
7.2 De koper heeft geen recht om de geleverde producten van Prooidier terug te sturen.

Hoofdstuk 8 Garantie

8.1 Prooidier staat in voor de kwaliteit van de door hem naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door hem geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via het e-mailadres info@prooidier.nl

Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid

9.1 Prooidier is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, waaronder de gebruiker( lees ook dier) van de artikelen, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 250,- in totaal. Prooidier is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein Prooidier en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Hoofdstuk 10 Niet toerekenbare tekortkomingen

10.1 Prooidier is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Prooidier alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.2 Prooidier heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
10.3 Prooidier is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Prooidier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Prooidier behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Hoofdstuk 11 Gedeeltelijke ongeldigheid

11.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Prooidier en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
11.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen

Hoofdstuk 12 Klachten en vragen

12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Prooidier, via e-mail: info@prooidier.nl
12.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen twee werkdagen behandeld.
12.3 Klachten worden doorgaans binnen 2 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

12.4 Na een bestelling ontvang je een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. Je dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (Ideal). Wanneer je betaling door ons ontvangen is, zorgt Prooidier dat je bestelling bezorgd wordt op de door u opgegeven bezorgdag, indien opgegeven. Op de website van Prooidier is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging

Hoofdstuk 13 Privacy

13.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Prooidier gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.